Rob van der Windt

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Tuinonderhoudsbedrijf Rob van der Windt

DEFINITIES | ARTIKEL 1

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

De ondernemer:               Tuinonderhoudsbedrijf Rob van der Windt

De Nolle 14

3237 KA  Vierpolders

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 24325042

Bedrijf opgericht op 1 september 2001 die de navolgend genoemde werkzaamheden aanbiedt en uitvoert.

Werkzaamheden:             Het voorbereiden en uitvoeren van werkzaamheden voor- of in samenhang met de aanleg en/ of onderhoud van tuinen en dergelijke voor zowel binnen als buiten. Het geven van adviezen, opstellen van plannen en/ of begrotingen ten behoeve van de uitvoering van deze werkzaamheden.

Levende Materialen:         Producten en artikelen die verzorging en onderhoud nodig hebben om in leven te blijven, te groeien en/ of om tot ontwikkeling te komen;

Dode materialen:              Alle overige producten en materialen welke binnen het vakgebied van de ondernemer vallen alsmede zand, grond, teelaarde en compost

Opdrachtgever:                Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon/ onderneming die aan de ondernemer opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden en/ of het leveren van goederen.

Offerte:                             Een schriftelijk aanbod van de ondernemer tot het aannemen van werk.

Aanneming van werk:       Het verrichten van werkzaamheden welke opdrachtgever en ondernemer zijn overeengekomen tegen een van tevoren vastgesteld totaalbedrag.

 Vrij of regiewerk:              Het verrichten van werkzaamheden welke opdrachtgever en ondernemer zijn overeengekomen welke worden afgerekend op basis van het aantal uren besteed aan het werk alsmede op basis van het geleverde materiaal.

Uurloon:                            De vergoeding voor het verrichten van diensten gedurende de tijd van één uur door één persoon. In geval van vrij of regiewerk wordt aan de opdrachtgever het totale aantal uren in rekening gebracht welke de ondernemer werkzaam is geweest, met inbegrip van reistijd.

Overeenkomst:                 Een overeenkomst tot aanneming van werk/ vrij of regiewerk. De overeenkomst komt tot stand na ondertekening (al dan niet digitaal) van een offerte en / of opdrachtbevestiging. De overeenkomst kan ook blijken uit het feit dat met de uitvoering van het werk is begonnen.

TOEPASSELIJKHEID | ARTIKEL 2

Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod dat de ondernemer doet en op alle overeenkomsten die tussen ondernemer en opdrachtgever worden gesloten.

TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST (OFFERTE/ AANBOD) | ARTIKEL 3

 1. Een uitgebrachte offerte geeft een overzicht van de te verrichten werkzaamheden en de te gebruiken materialen.
 2. Op de door de ondernemer gemaakte tekeningen, schetsen, afbeeldingen en foto’s rusten intellectueel eigendomsrecht. De ondernemer blijft, tenzij anders vermeld in de offerte, ten allen tijde eigenaar van deze werken. Vermenigvuldiging van deze werken is zonder schriftelijke toestemming van de ondernemer niet toegestaan.
 3. Een uitgebrachte offerte is geldig tot 30 dagen na dagtekening van de offerte tenzij anders overeengekomen. Bij acceptatie van de offerte en/ of opdrachtbevestiging dient de offerte getekend binnen deze termijn bij de ondernemer in het bezit te zijn.
 4. Bij het aanbrengen van een nieuwe offerte komt de eerder uitgebrachte offerte te vervallen. Een nieuwe offerte wordt aan de potentiële opdrachtgever overhandigd. De ondernemer kan niet worden gehouden aan zijn offerte indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. Een offerte met samengestelde prijsopgave verplicht de ondernemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een deel van de opgegeven prijs.
 6. Indien er geen nadere specificatie van materialen in de offerte staat vermeldt (merk, type, kleur), zijn de opgenomen materialen in de offerte de reguliere, standaard materialen. Indien opdrachtgever andere materialen wenst kan er een meerprijs of minderprijs volgen.
 7. De offerte geeft inzicht in de prijs en in de prijsvormingmethode die wordt gehanteerd (aangenomen werk, vrij of regiewerk). Bij vrij of regiewerk kan door de ondernemer niet bindende richtprijs worden afgegeven.
 8. De offerte en/ of opdrachtbevestiging vermeldt de wijze van betaling en de betalingsvoorwaarden.
 9. Indien schriftelijk dan wel elektronisch overeengekomen, zal de opdrachtgever, de vooraf aan hem bekendgemaakte voorbereidings-, ontwerp en/ of tekenkosten aan de ondernemer vergoeden in geval de ondernemer wel was uitgenodigd tot het doen van tekenwerk maar hem geen opdracht tot het verrichten van werkzaamheden en/ of levering van zaken wordt gegeven.
 10. Aan de opdrachtgever is het zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende, niet toegestaan het ontwerp zelf uit te voeren of te doen uitvoeren.
 11. Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, gewichten e.d. alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door opdrachtgever bij de aanbieding verstrekt, zijn voor ondernemer niet bindend en worden te goeder trouw gegeven. Op de opdrachtgever rust de plicht, ervoor zorg te dragen, dat drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. niet worden gekopieerd, noch aan derden ter beschikkingen worden gesteld of ter hand gesteld, of dat van de inhoud daarvan aan derden mededeling wordt gedaan.

OVEREENKOMST | ARTIKEL 4

 1. Acceptatie van de offerte geschiedt door ondertekening van de offerte en/ of opdrachtbevestiging. Tevens kan acceptatie van de offerte geschieden door een schriftelijke of elektronische bevestiging van de opdrachtgever. Wanneer de offerte/ opdrachtbevestiging niet binnen de gestelde termijn is ontvangen door de ondernemer dan komt deze automatisch te vervallen.
 2. De aanvaarding van de offerte en eventuele overeengekomen wijzigingen worden geacht te zijn aanvaard door opdrachtgever indien en op het moment dat de opdrachtgever er mee instemt, dan wel duidelijk toelaat dat met uitvoering van het werk wordt begonnen.
 3. Kennelijke fouten of vergissingen in prospectussen, offertes, opdrachtbevestigingen, folders en/of publicaties, afbeeldingen, tekeningen en vermelde gegevens binden de ondernemer niet.
 4. Is voor de voltooiing van werkzaamheden een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de termijn dient de opdrachtgever de ondernemer schriftelijk in gebreke te stellen en de ondernemer alsnog een redelijke termijn te bieden voor uitvoering van de werkzaamheden.
 5. De ondernemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden uit de overeenkomst te laten verrichten door derden.
 6. Indien de opdrachtgever in gebreke mocht komen in een deugdelijke nakoming van hetgeen hij jegens de ondernemer gehouden is, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade (inclusief kosten) aan de zijde van de ondernemer die hier direct of indirect uit ontstaat.
 7. De ondernemer is verplicht om voor de aanvang van eventuele graafwerkzaamheden zich te informeren omtrent de aanwezigheid van bekabeling en leidingen. De opdrachtgever is verplicht alle bij hem bekende informatie daaromtrent aan de ondernemer te verstrekken.
 8. De ondernemer is, behoudens het daartoe bepaalde in de wet, niet aansprakelijk voor schade aan bekabeling, leidingen of andere aan het oog onttrokken ondergrondse werken en constructies, noch voor de mogelijke gevolgen van de schade.
 9. Afspraken of overeenkomsten met niet tot handelen bevoegde medewerkers van de ondernemer binden deze laatste niet, tenzij hij deze schriftelijk dan wel elektronisch heeft bevestigd.

DUUR EN BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST | ARTIKEL 5

 1. Een voor bepaalde tijd gesloten overeenkomst tussen ondernemer en opdrachtgever heeft een duur van maximaal één jaar. De opdrachtgever kan deze overeenkomst niet tussentijds opzeggen, tenzij voortzetting van de overeenkomst in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. In geval van stilzwijgende verlenging van een overeenkomst, die (daardoor) een totale duur heeft van meer dan één jaar, kan de opdrachtgever de overeenkomst, nadat die één jaar geduurd heeft, opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. De opdrachtgever kan een overeenkomst met een duur van meer dan één jaar of een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan, na het eerste jaar te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.
 2. Overeenkomsten tot het verrichten van onderhoud worden tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, aangegaan voor onbepaalde tijd. De opdrachtgever kan de overeenkomst na ommekomst van het eerste jaar opzeggen – bij voorkeur schriftelijk – met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal één maand, waarna de ondernemer de opzegging schriftelijk zal bevestigen.
 3. De ondernemer kan de overeenkomst op grond van het bepaalde in de wettelijke regeling van de overeenkomst van opdracht, artikel 7:400 en verder van het Burgerlijk Wetboek, opzeggen, waaronder de artikelen 7:402 lid 2 en 7:408 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 4. Indien opdrachtgever een reeds tot stand gekomen overeenkomst annuleert worden hierbij de volgende kosten in rekening gebracht. Ingeval van annulering tot een maand voor de aanvangsdatum wordt 20% van het offertebedrag en/ of de opdrachtbevestiging in rekening gebracht bij de opdrachtgever. Tot drie weken tot de aanvangsdatum wordt 50% van het offertebedrag en/ of opdrachtbevestiging gerekend, en tot een week voor de aanvangsdatum wordt 75% van het offertebedrag en/ of opdrachtbevestiging in rekening gebracht. De ondernemer is te allen tijde gerechtigd hogere kosten in rekening te brengen indien hij meer kosten gemakt heeft ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst.

ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN | ARTIKEL 6

 1. Wanneer de ondernemer en de opdrachtgever een abonnement voor onderhoud zijn overeengekomen geldt dat de ondernemer de overeengekomen prijs voor het onderhoud jaarlijks kan indexeren. De ondernemer zal de opdrachtgever hierover voor aanvang van de prijswijziging schriftelijk dan wel per email informeren.
 2. De ondernemer is gerechtigd om prijsstijgingen als gevolg van kostprijsverhogende factoren door te berekenen aan opdrachtgever. De ondernemer zal opdrachtgever hierover schriftelijk dan wel per email informeren.
 3. Overeenkomsten tot het verrichten van onderhoud in een abonnementsvorm worden aangegaan voor een vast bedrag per maand/ kwartaal/ half jaar, afhankelijk van de gekozen abonnementsvorm. 
 4. De ondernemer is gerechtigd om additionele kosten in rekening te brengen indien er voor de uitvoering van de werkzaamheden gebruik is gemaakt van machines en middelen waaronder grond en meststoffen, bestrijdingsmiddelen, machine en verbruikskosten. De ondernemer zal opdrachtgever hier vooraf over informeren.
 5. Het vaste bedrag per maand bindt de ondernemer niet tot het verrichten van werkzaamheden in die betreffende maand en is slechts bedoeld ter spreiding van de jaarlijkse kosten.
 6. Opdrachtgever heeft geen recht op restitutie van (een deel van) het door hem betaalde abonnementsgeld indien er minder werkzaamheden noodzakelijk zijn gebleken om het perceel te onderhouden evenals dat ondernemer geen extra kosten in rekening kan brengen indien er meer werkzaamheden noodzakelijk zijn gebleken om het perceel te onderhouden met betrekking tot het reguliere onderhoud. Extra kosten zoals vermeldt in artikel 6 lid 4 zijn hiervan uitgezonderd.
 7. Overeenkomsten tot het verrichten van onderhoud in een abonnementsvorm gelden uitsluitend voor regulier onderhoud waaronder wordt verstaan lichte onderhoudswerkzaamheden zoals onkruid verwijderen, snoeiwerkzaamheden, schoffelen e.d.

PRIJS EN PRIJSWIJZIGINGEN OVEREENKOMST | ARTIKEL 7

 1. De prijs die de opdrachtgever in geval van aanneming moet betalen wordt vooraf overeengekomen. In geval van vrij of regiewerk wordt een uurloon overeengekomen. In sommige gevallen is er sprake van actieprijzen. Actieprijzen zijn slechts gedurende een bepaalde periode geldig en zolang de voorraad strekt. Op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt. Het tijdstip van bestelling is hiervoor bepalend.
 2. Tussentijdse prijswijzigingen die voortvloeien uit wettelijke voorschriften en/of cao-bepalingen worden doorberekend aan de opdrachtgever.
 3. De ondernemer is gerechtigd andere prijsstijgingen van kostprijsbepalende factoren die zijn ontstaan na het tot stand komen van de overeenkomst, doch voor de oplevering, aan de opdrachtgever door te berekenen. In geval van een prijsverhoging heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden, van welk recht hij gebruik moet maken binnen 8 dagen na kennisgeving van de prijsverhoging. Alle reeds gemaakte kosten en reeds uitgevoerde werkzaamheden met inbegrip van administratieve werkzaamheden en/ of bestelde goederen zullen worden afgerekend tegen de oorspronkelijk overeengekomen prijs, een deel daarvan of het geldende uurtarief.
 4. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijk is deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen ondernemer en opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Eén en ander kan leiden tot een aanpassing van de overeengekomen aanneemsom en termijn van uitvoering van de overeenkomst.
 5. De overeengekomen wijzigingen worden geacht te zijn aanvaard door de opdrachtgever indien en op het moment de opdrachtgever ermee instemt, dan wel duidelijk toelaat dat met de uitvoering van deze werkzaamheden wordt begonnen.
 6. In geval wijzigingen in wetgeving en/of door de overheid anderszins opgelegde regelgeving een aanpassing van de dienstverlening tot gevolg zullen hebben, dan zullen partijen de overeenkomst in goed onderling overleg dientengevolge (zo nodig met terugwerkende kracht tot de datum waarop de wijzigingen van kracht worden) wijzigen. In een dergelijke situatie is ondernemer gerechtigd de eventuele direct of indirect uit de opgelegde wijzigingen voortvloeiende extra kosten in rekening te brengen bij opdrachtgever. In geval van een onderhoudsabonnement is de opdrachtgever gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden op het moment dat de wetswijziging en/ of door de overheid anderszins opgelegde regelgeving van toepassing wordt.

WIJZIGINGEN WERK | ARTIKEL 8

 1. Wijzigingen in het aangenomen werk/vrij of regiewerk en/of (individuele) afwijkingen van de algemene voorwaarden dienen te worden besproken en toegelicht en aldus overeengekomen en vastgesteld in of als aanvulling op de aanvaarde offerte.
 2. Alle wijzigingen in aangenomen werk behoren, wanneer daaruit een hogere prijs zou volgen, als meerwerk te worden beschouwd en voor zover daaruit een lagere prijs zou volgen, als minderwerk.
 3. Meer- en minderwerk zal, onverminderd de verplichting tot betaling van de hoofdsom, tussen de ondernemer en de opdrachtgever onderling worden verrekend.

OPSCHORTING, TUSSENTIJDSE OPZEGGING EN ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST | ARTIKEL 9 

 1. De ondernemer is gerechtigd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten of met directe ingang de overeenkomst (buitengerechtelijk) te ontbinden, indien:
  1. De opdrachtgever de verplichtingen niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
  2. na het sluiten van de overeenkomst de ondernemer redelijkerwijs mag aannemen dat de opdrachtgever de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet na zal komen.
 2. Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is de ondernemer gerechtigd tot het verhalen van de schade, inclusief de gemaakte kosten, welke direct en indirect is ontstaan.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van de ondernemer op de opdrachtgever direct opeisbaar. Wanneer de ondernemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt deze zijn aanspraken uit de wet en de overeenkomst.
 4. Wanneer de ondernemer op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade of kosten daardoor op welke wijze dan ook ontstaan. De opdrachtgever is, uit hoofde van de tekortkoming in de nakoming van de verbintenis (wanprestatie), wel verplicht tot schadevergoeding of schadeloosstelling.
 5. In geval van liquidatie, (aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, beslaglegging, schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken is de ondernemer bevoegd om de overeenkomst met directe ingang op te zeggen of te annuleren. Dit zonder enige schadevergoeding of schadeloosstelling aan de opdrachtgever. De vorderingen van de ondernemer op de opdrachtgever zijn na opzegging direct opeisbaar.
 6. Indien de opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aanvoer, afvoer en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.

MILIEUASPECTEN BIJ DE UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN | ARTIKEL 10

 1. De ondernemer zal zorgdragen voor een milieuhygiënisch verantwoorde verwijdering van de afval- en/of reststoffen die bij de uitvoering van zijn werkzaamheden vrijkomen. De kosten die hieruit voortvloeien worden in de offerte opgenomen en zijn voor rekening van de opdrachtgever. Onvoorziene milieuaspecten die zich aandienen nadat de offerte is uitgebracht worden als meerwerk conform artikel 8 lid 2 en 3, bij de opdrachtgever in rekening gebracht.
 2. Opdrachtgever garandeert dat de aangeleverde en/ of uit de werkzaamheden vrijgekomen grond vrij is van (chemische) verontreinigingen, puin en/ of andere materialen, welke redelijkerwijs niet van nature in grond voorkomen.
 3. Eventuele (analyse)kosten ter vaststelling van de samenstelling van de grond en/ of materialen, zeef- en/ of reinigingskosten ten behoeve van het verwijderen van eventuele aanwezige stoffen en/ of materialen, welke redelijkerwijs van nature niet in de grond voorkomen, komen geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 4. Opdrachtgever blijft eigenaar van de door hem aangeleverde grond en/ of materiaal en is verantwoordelijk voor de bestemming van de grondstof indien blijkt dat deze is verontreinigd.
 5. Opdrachtgever vrijwaart ondernemer voor aanspraken van hemzelf en derden die het gevolg zijn van het transporteren van verontreinigde grond en/ of zand naar een plaats van opslag alsmede ver- of bewerking indien opdrachtgever hiertoe opdracht heeft gegeven.  

OVERMACHT | ARTIKEL 11

 1. De ondernemer is niet verplicht tot het nakomen van enige verplichting naar de opdrachtgever, indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht.
 2. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen hierover in de wet en jurisprudentie wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de ondernemer geen invloed kan uitoefenen en waardoor de ondernemer redelijkerwijs niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
 3. De ondernemer kan zich ook beroepen op overmacht wanneer de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert intreedt nadat de ondernemer zijn verbintenis had moeten nakomen.
 4. Gedurende de periode van overmacht kan de ondernemer de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Wanneer deze periode langer duurt dan drie maanden, dan kunnen zowel ondernemer als opdrachtgever de overeenkomst ontbinden. Dit zonder verplichting tot schadevergoeding aan de andere partij.
 5. Wanneer de ondernemer bij het intreden van overmacht aan een gedeelte van de verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen, dan is de ondernemer gerechtigd dit gedeelte, inclusief geleverd of besteld materiaal, apart te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er een afzonderlijke overeenkomst was.
 6. Bij het overlijden of arbeidsongeschiktheid van de ondernemer, dan wel bij liquidatie of ontbinding van de onderneming van de ondernemer, vóór de voltooiing van de werkzaamheden, zijn diens rechtverkrijgenden onder algemene of bijzondere titel niet verplicht dit werk te voltooien, ook al wordt de onderneming op enigerlei wijze voortgezet. In dat geval behoort door de opdrachtgever aan de rechtverkrijgenden te worden betaald de aanneemsom, verminderd met een redelijk bedrag voor het niet-afgewerkte gedeelte van de werkzaamheden, dan wel bij regiewerk het tot het ogenblik van overlijden van de ondernemer, dan wel bij liquidatie of ontbinding van de onderneming van de ondernemer, verschuldigde berekend overeenkomstig de onderhavige voorwaarden.

LEVERING | ARTIKEL 12

 1. De ondernemer staat ervoor in dat de gekochte goederen/ diensten beantwoorden aan de overeenkomsten en afgestemd zijn op bestemming of gebruikersdoel.
 2. Indien naar het oordeel van de ondernemer de uitvoering van werkzaamheden, als gevolg van weer- of (tijdelijke) terreinomstandigheden niet tijdig kan geschieden, heeft hij het recht, zonder dat dit recht geeft tot vergoeding van schade, de werkzaamheden op te schorten zolang de omstandigheden duren. Wanneer de ondernemer beplanting zal aanbrengen heeft deze het recht de aanplant, nadat de omstandigheden zoals hiervoor bedoeld zijn geëindigd, verder uit te stellen, indien dit naar zijn oordeel in het kader van het aanslaan of de hergroei van levend materiaal noodzakelijk is
 3. Afnameverplichting: De opdrachtgever is verplicht de bestelde c.q. eerder gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem bezorgd worden op het afgesproken adres dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.
 4. Alle door de ondernemer bestelde zaken worden vervoerd voor risico van de ondernemer, tenzij anders is overeengekomen.

VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER | ARTIKEL 13

 1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat ondernemer tijdig kan beschikken over:
 • de voor de opzet van het werk benodigde gegevens, en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen enz.), zo nodig in overleg met de ondernemer;
 • het terrein c.q. de ruimte waar het werk moet worden uitgevoerd;
 • voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en / of afvoer van (natuurlijke) goederen, bouwstoffen, materialen en werktuigen;
 • over aansluitmogelijkheden voor (elektrische) machines, verlichting, water en andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie;
 • tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen enzovoorts.
 • veiligheidsmensen bij werkzaamheden langs (openbare) wegen.
 1. De opdrachtgever is verplicht, zonder aanspraak op vergoeding, water, elektriciteit, opslagruimte voor materialen e.d. ter beschikking te stellen, indien deze op of bij het werk aanwezig zijn.
 2. Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is hij aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan.
 3. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, kunnen de daaruit voor ondernemer voortvloeiende schade en kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

OPLEVERING | ARTIKEL 14

 1. Onder oplevering van aangenomen werk wordt verstaan de feitelijke oplevering aan de opdrachtgever. In beginsel worden werkzaamheden als opgeleverd beschouwd wanneer de ondernemer, na uitvoering van de werkzaamheden, al dan niet schriftelijk aan de opdrachtgever heeft medegedeeld dat de werkzaamheden geheel zijn uitgevoerd. Verder wordt het werk als opgeleverd beschouwd wanneer de opdrachtgever het werk (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk het gehele werk als opgeleverd wordt beschouwd.

BETALING | ARTIKEL 15

 1. Betaling dient tijdig te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum in de valuta waarin is gefactureerd.
 2. Wanneer betaling in termijnen overeen is gekomen, dan dient de opdrachtgever te betalen binnen 8 dagen na factuurdatum, volgens de termijnen en percentages zoals die zijn vastgelegd in de overeenkomst.
 3. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in tijdige betaling, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is het totaal nog openstaande bedrag ineens opeisbaar.
 4. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling, brengt de ondernemer rente in rekening vanaf het verstrijken van de betalingstermijn tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. De rente is gelijk aan de wettelijke rente c.q. de wettelijke handelsrente.
 5. Bij niet tijdige betaling heeft de ondernemer de bevoegdheid de verplichting uit de overeenkomst op te schorten.
 6. Indien de opdrachtgever met tijdige betaling in gebreke blijft is de ondernemer, na aanmaning, gerechtigd incassokosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen. Indien de opdrachtgever een consument is worden incassokosten in rekening gebracht volgens het Besluit Vergoeding Buitengerechtelijke Incassokosten zoals genoemd in lid 4 van artikel 6:96 BW. Indien de opdrachtgever een rechtspersoon/ onderneming is of een natuurlijk persoon die beroeps- of bedrijfsmatig handelt bedragen de incassokosten 15% van de hoofdsom met een minimum van € 75,-.
 7. Alle redelijke kosten, die voortvloeien uit geen of niet-tijdige betaling, komen ten laste van de opdrachtgever.
 8. Personeelsleden van de ondernemer zijn niet bevoegd betalingen in ontvangst te nemen, tenzij zij hier uitdrukkelijk en schriftelijk toe worden gemachtigd.

 EIGENDOMSVOORBEHOUD | ARTIKEL 16

 1. Alle door de ondernemer, in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van de ondernemer totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst is nagekomen.
 2. Door de ondernemer geleverde zaken mogen niet worden doorverkocht en mogen nooit als betaalmiddel worden gebruikt. De opdrachtgever is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of enige andere wijze te bezwaren.
 3. Voor het geval de ondernemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan de ondernemer en door ondernemer aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van de ondernemer zich bevinden en die zaken terug te nemen.

 CONFORMITEIT | ARTIKEL 17

 1. De ondernemer staat in voor kwaliteit van de door hem geleverde materialen, overeenkomstig de omschrijving in de offerte. Een en ander met inachtneming van wettelijke bepalingen die hieraan gesteld zijn en afgestemd op de bestemming respectievelijk het gebruiksdoel.
 2. Voor de hergroei gedurende het eerstvolgende groeiseizoen van geleverde levende materialen wordt door de ondernemer ingestaan, mits verzorging aan hem is opgedragen, tenzij er sprake is van uitzonderlijke weer- en/of terreinomstandigheden, dan wel sprake is van (andere vormen van) overmacht.
 3. De ondernemer staat niet in voor gebreken die na de oplevering van de materialen zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik, gebrek aan onderhoud, gebrek aan zorgvuldigheid, of die het gevolg zijn van veranderingen die de opdrachtgever of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Voorts staat de ondernemer niet in voor gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage van de materialen en/ of aan de zaken waarin de materialen zijn verwerkt, zoals – maar niet beperkt tot – het ten gevolge van weersomstandigheden, omgevingsinvloeden en producteigenschappen verkleuren, verwerken en/ of werken van de materialen. Evenmin staat de ondernemer in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.
 4. Ondernemer is niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) door opdrachtgever zelf geleverde of voorgeschreven materialen, dan wel een door opdrachtgever voorgeschreven werkwijze, indien die materialen of werkwijze onjuist blijken te zijn en ondernemer dit niet wist of kon weten, dan wel ondernemer opdrachtgever daarvoor heeft gewaarschuwd zonder dat dit tot een wijziging van de opdracht heeft geleid.
 5. Ondernemer is niet verantwoordelijk voor het aanvragen van vergunningen of andere al dan niet verplichte documenten en toestemmingen van overheden, andere instanties of derden. Opdrachtgever vrijwaart ondernemer voor alle (gevolg)schade als gevolg van het ontbreken van vergunningen en toestemmingen. Ondernemer zal de (gevolg)schade in rekening brengen bij opdrachtgever die gehouden is de schade aan ondernemer te voldoen.

 KLACHTEN | ARTIKEL 18

 1. Klachten over gebreken in de uitvoering van de overeenkomst alsmede geleverde goederen dienen door de opdrachtgever binnen veertien dagen na factuurdatum schriftelijk te worden ingediend.
 2. Klachten gedurende uitvoering van de overeenkomst/levering van de materialen dienen bij constatering schriftelijk te worden ingediend.
 3. De opdrachtgever wordt niet ontslaan in de normale zorg voor de geleverde materialen/uitgevoerde werkzaamheden na het indienen van een klacht.
 4. Het nalaten van voldoende onderhoud na oplevering kan ertoe leiden dat de opdrachtgever zijn rechten ter zake verliest.
 5. Klachten over gebreken voortvloeiende uit de overeenkomst tussen ondernemer en opdrachtgever zijnde een rechtspersoon/onderneming of een natuurlijk persoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf schorten de betalingsverplichting niet op.
 6. De ondernemer heeft het recht om na indiening van de klacht, de klacht door een onafhankelijke derde te laten onderzoeken. De opdrachtgever verleent alsdan zijn medewerking.

AANSPRAKELIJKHEID | ARTIKEL 19

 1. De aansprakelijkheid van de ondernemer is beperkt tot het bedrag dat door zijn verzekering is gedekt, indien en voor zover aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag. De ondernemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade.
 2. De opdrachtgever dient bij de ondernemer hem bekende eigenschappen en/of omstandigheden te melden ter zake waarvan mogelijk schade voor de ondernemer en/of derden zou kunnen ontstaan. Indien door gebrek aan informatie schade ontstaat bij de ondernemer en/of derden dan is opdrachtgever daarvoor aansprakelijk.
 3. Op de opdrachtgever rust de plicht om binnen redelijke grenzen al die maatregelen te treffen die schade (hadden) kunnen voorkomen of beperken. 
 4. Het recht op vergoeding van schade vervalt als daarop niet tijdig, zoals in deze algemene voorwaarden omschreven, een beroep is gedaan.
 5. De opdrachtgever vrijwaart de ondernemer voor aanspraken van derden jegens de ondernemer indien de ondernemer schade veroorzaakt doordat door de opdrachtgever of door derden die de opdrachtgever daartoe heeft aangewezen onvoldoende of onvolledige informatie is verstrekt welke, indien deze informatie wel bij de ondernemer bekend waren geweest, tot voorkoming of beperking van de schade had kunnen leiden.
 6. De ondernemer is niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet, schuld, verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de opdrachtgever.
 7. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit verzakking van bodem/grond of teelaarde indien deze verzakking niet enkel verband houdt met het aanbrengen, de bewerking of verwerking van de grond, bodem of teelaarde.
 8. De ondernemer is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade voortvloeiende uit het vroegtijdig in gebruik nemen van een gedeelte van het werk of gehele werk.
 9. De ondernemer is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade voortvloeiende uit het aanleggen en/of verwerken van beplanting en/of goederen welke niet door hem zijn geleverd.
 10. Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische en chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf, hout aantastende schimmels, hout en plant aantastend ongedierte en dergelijke zijn nimmer voor rekening van de ondernemer. Tenslotte is de ondernemer nimmer gehouden tot vergoeding van enige andere van buiten afkomende schadeoorzaak.

TOEPASSELIJK RECHT | ARTIKEL 20

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de ondernemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.